วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ง 32297)

24 ม.ค.

ชื่อโครงงาน:บุญยอดน้ำบ้านสร้างแก้ว
ผู้จัดทำ:นางสาวศิริรัตน์ น้อยผาง
ผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1.บุญยอดน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.บุญยอดน้ำมีประวัติอย่างไร

ที่มา

ประเพณีบุญยอดน้ำปประกอบขึ้นตามความเชื่อ เมื่อถึงวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกๆปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ้าร้องและทิศที่ฟ้าร้องเป็นสัญญณบ่งบอกตัวกำหนดปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงการเกษตรในปีนั้นๆ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการศึกษาความเป็นมาของบุญยอดน้ำ

2.ศึกษาเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมในอดีให้อยู่คู่ปัจจุบัน

บุญยอดน้ำบ้านสร้างแก้ว

2 ก.พ.